Tuesday, August 20, 2013

Lễ vu lan

Nước biển mênh mông không đong đày tình mẹ 
 Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha